Herroepingsvoorwaarden en formulier

Herroepingsrecht
1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave
van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst
van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2 Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de
bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige
wijze aan de ondernemer.
3 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding,
zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de
ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De
consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product
terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht
ligt bij de consument.
5 De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de
ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer
aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te
dragen.

Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd
1 Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij
zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te
kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht
gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en (indien redelijkerwijze
mogelijk) in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door
de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
2 De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is
van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
3 De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer
hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over
het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Kosten in geval van herroeping
1 Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van
terugzending voor zijn rekening.
2 Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de
voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs
van complete terugzending overlegd kan worden.
3 De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft
gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos
voor de consument.

Uitsluiting herroepingsrecht
1 De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals
omschreven in lid 2 en lid 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien
de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de
overeenkomst, heeft vermeld.
2 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d die snel kunnen bederven of verouderen;
e waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer
geen invloed heeft;
f voor losse kranten en tijdschriften;
g voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft
verbroken;
h voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een
bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de
bedenktijd is verstreken;
c betreffende weddenschappen en loterijen.

Modelformulier voor herroeping downloaden